Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Nekupto s.r.o., IČO 46977155,

se sídlem Bedřichovická 1654/72, 664 51 Šlapanice, Česká republika

 

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Definice pojmů. Všeobecné obchodní podmínky využívají pojmů s následujícím významem:

OZ, Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky v účinném znění.

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Nekupto s.r.o. v účinném znění.

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Nekupto s.r.o. v účinném znění

Nekupto, Prodávající

Obchodní společnost Nekupto s.r.o., IČO 46977155, se sídlem Bedřichovická 1654/72, 664 51 Šlapanice, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 7814.

e-shop

Internetový obchod provozovaný Prodávajícím umístěný na webových stránkách www.nekupto.cz

Portál B2B

Portál e-shopu určený výlučně pro objednávky podnikatelů umístěný na webových stránkách b2b.nekupto.cz. Pro Portál B2B platí vše jako pro e-shop, není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno výslovně jinak.

Kupující

Osoba, která činí objednávku zboží, a uzavírá tak Kupní smlouvu s Prodávajícím. Kupujícím může být Spotřebitel, nebo jiná osoba, zejména pak Podnikatel.

Podnikatel

Osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, která uzavírá Kupní smlouvu v souvislosti s touto činností. Uvede-li osoba v registraci nebo při uzavírání Kupní smlouvy své identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo, použijí se pravidla Obchodních podmínek určená pro Podnikatele, nedoloží-li tato osoba, že jedná bez souvislosti s výkonem své výdělečné činnosti. Pravidla pro Podnikatele se použijí i v případě, jedná-li jiná osoba jménem Podnikatele nebo na jeho účet.

Spotřebitel

Člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Smluvní strany

Prodávající a Kupující společně.

Kupní smlouva

Kupní smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami

 

 1. Předmět Obchodních podmínek. Obchodní podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vznikajících z Kupní smlouvy a v rámci předsmluvního jednání o uzavření Kupní smlouvy. Obchodní podmínky se použijí rovněž na úpravu vztahů vznikajících mezi Nekupto a uživatelem e-shopu při registraci na e-shopu a užívání zákaznického účtu, jakož i na Portálu B2B.
 2. Kontaktní údaje. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:
  Telefon: +420 770 112 627
  E-mail: eshop@nekupto.cz
  Web: www.nekupto.cz
  Kontaktní údaje jsou uvedeny také na e-shopu v sekci kontakty.
 3. Možnost nákupu. Každý Kupující může nakoupit zboží (uzavřít Kupní smlouvu) prostřednictvím e-shopu postupem popsaným v čl. II Obchodních podmínek, Podnikatel pak může uzavřít Kupní smlouvu mimo e-shop prostřednictvím Portálu B2B postupem popsaným v čl. III Obchodních podmínek, ustanovení čl. II Obchodních podmínek se v takovém případě na objednávku nepoužije. Ostatní ustanovení (tj. čl. I a čl. IV a následující Obchodních podmínek) se uplatní na všechny objednávky bez ohledu na to, zda jsou učiněny prostřednictvím e-shopu, nebo Portálu B2B.
 4. Obsah Kupní smlouvy. Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, a to včetně Reklamačního řádu a Zásad zpracování osobních údajů, které společně tvoří přílohu a neoddělitelnou součást Obchodních podmínek. Součástí Obchodních podmínek je dále vzorový formulář pro odstoupení Spotřebitele od smlouvy podle § 1829 OZ. Ujednání v Kupní smlouvě, která se odchylují od Obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu, mají přednost před úpravou Obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu. Má-li Kupující s Prodávajícím uzavřenu rámcovou kupní smlouvu na dodávky zboží, v takovém případě je Kupní smlouva dílčí kupní smlouvou uzavřenou na základě rámcové kupní smlouvy. Ustanovení rámcové kupní smlouvy mají přednost před odchylnými ustanoveními Obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu (nepoužijí se např., nikoliv však výhradně, ustanovení čl. VI odst. 3, 4, 6, a čl. IX odst. 3 a 4 Obchodních podmínek). To se však netýká ustanovení čl. II odst. 4 a 5, čl. IV odst. 1 a 3, a čl. VII odst. 1 Obchodních podmínek, Tato ustanovení Obchodních podmínek, byť by byla odchylná od rámcové kupní smlouvy, mají přednost před odchylnými ustanoveními rámcové kupní smlouvy.
 5. Forma, jazyk a archivace Kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v písemné podobě, připouští se elektronická podoba. Smlouvu je možno uzavřít výhradně v českém jazyce. Smluvní dokumentace bude archivována v evidenci Prodávajícího a Prodávající o ní Kupujícímu na jeho žádost poskytne informace. Kupující bude mít smluvní dokumentaci k dispozici v e-mailové komunikaci s Prodávajícím. Učiní-li Kupující objednávku na e-shopu prostřednictvím svého zákaznického účtu, bude mít přístup k objednávce a souvisejícím dokumentům také prostřednictvím svého zákaznického účtů, v němž bude uložena.
 6. Souhlas s Obchodními podmínkami. Kupující před dokončením objednávky (uzavřením Kupní smlouvy) výslovně potvrzuje, že se seznámil se zněním Obchodních podmínek, Reklamačního řádu a Zásad zpracování osobních údajů, souhlasí s nimi a je si vědom, že se stávají součástí Kupní smlouvy.
 7. Závaznost informací. Údaje uvedené na e-shopu a v dokumentech dostupných na e-shopu (katalogy zboží, ceníky apod.), zejména údaje o zboží, jeho vlastnostech a ceně atp., jsou platné a závazné s výjimkou údajů zjevně chybných a s výjimkou údajů o dostupnosti zboží a obrázků. Údaje o dostupnosti zboží včetně předpokládaných termínů dodání jsou pouze orientační a nejsou pro Prodávajícího závazné. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.
 8. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé Kupujícímu použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, na telefonní hovory apod.) hradí Kupující, přičemž se neliší od základní sazby.
 9. Dostupnost e-shopu. Prodávající neodpovídá za nepřetržitou dostupnost e-shopu a služeb s ním spojených (např. zákaznický účet), a to zejména s ohledem na nutnost údržby hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího nebo třetích osob.

II.

NÁKUP NA E-SHOPU

 1. Možnost registrace. Uživatel e-shopu se může na e-shopu zaregistrovat, a vytvořit si tak zákaznický účet. Prostřednictvím zákaznického účtu může Kupující zejména činit objednávky na e-shopu. Kupující získává přístup k historii objednávek, které na e-shopu skrze zákaznický účet učinil. Podmínky a další informace k užívání zákaznického účtu jsou uvedeny v čl. V Obchodních podmínek. Objednávku na e-shopu je možno učinit také bez nutnosti registrace.
 2. Volba zboží. Zboží, které má být předmětem objednávky, zvolí Kupující vložením požadovaného množství vybraného zboží do košíku. Vložením zboží do košíku nečiní Kupující závaznou objednávku a Kupující může zboží z košíku kdykoliv před učiněním objednávky odstranit. Kupující, který není přihlášený do zákaznického účtu, a Kupující, který je přihlášený do zákaznického účtu, ale není zaregistrován pod IČO, může vložit do košíku a objednat prostřednictvím e-shopu jen zboží, které je v daném okamžiku dostupné skladem.
 3. Vyplnění objednávky. Po vložení požadovaného zboží do košíku vyplní Kupující do objednávky své osobní údaje (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou), Kupujícímu přihlášenému do zákaznického účtu budou do objednávky předvyplněny údaje evidované v jeho zákaznickém účtu. Kupující odpovídá za správnost svých osobních údajů uvedených v objednávce, resp. poskytnutých Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a plněním povinností z ní. Kupující zvolí při vyplňování objednávky způsob platby a způsob dodání zboží. Kupující má před odesláním objednávky také možnost uvést svoje poznámky k objednávce. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“ odešle objednávku Prodávajícímu, čímž učiní závaznou objednávku.
 4. Potvrzení o přijetí objednávky. Prodávající potvrdí Kupujícímu, že přijal jeho objednávku, e-mailem se souhrnem objednávky zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Kupující bere na vědomí, že e-mail potvrzující přijetí objednávky je generován automaticky, a tudíž nepotvrzuje správnost údajů o objednaném zboží včetně jeho ceny. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky Prodávajícího. Zvolí-li Kupující způsob platby převodem na účet Prodávajícího (zálohová faktura), bude mu v dalším e-mailu zaslána zálohová faktura.
 5. Uzavření Kupní smlouvy. Vystavením zboží na e-shopu činí Prodávající návrh na uzavření Kupní smlouvy k vystavenému zboží prostřednictvím e-shopu s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Kupující odesláním objednávky přijímá v rozsahu jím objednaného zboží nabídku Prodávajícího, od které se nemůže odchýlit. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky Prodávajícímu. Bude-li Prodávajícímu doručena objednávka s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou oproti nabídce Prodávajícího (např. požadavkem na jiné zboží než to, které je nabízeno na e-shopu, nebo jiné vlastnosti zboží, než jaké jsou uvedeny na e-shopu), nedojde doručením objednávky prodávajícímu k uzavření Kupní smlouvy. Taková objednávka je pouze poptávkou Kupujícího pro dané zboží.
 6. Zrušení objednávky Kupujícím. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail Prodávajícího uvedený v těchto Obchodních podmínkách.

III.

NÁKUP PŘES PORTÁL B2B

 1. Registrace do Portálu B2B. Podnikatel se může s Prodávajícím individuálně dohodnout na registraci do Portálu B2B, který je určen pro velkoobchodní objednávky zboží. Na základě registrace bude Podnikateli vytvořen Zákaznický účet, pro který platí pravidla dle čl. V Obchodních podmínek. Za účelem registrace do Portálu B2B lze Prodávajícího kontaktovat na e-mailové adrese e-shop@nekupto.cz nebo telefonicky na čísle +420 770 112 627.
 2. Volba zboží. Zboží, které má být předmětem objednávky, zvolí Kupující vložením požadovaného množství vybraného zboží do košíku. Vložením zboží do košíku nečiní Kupující závaznou objednávku a Kupující může zboží z košíku kdykoliv před učiněním objednávky odstranit. Kupující, který je registrován do Portálu B2B, může po přihlášení vložit do košíku a objednat také zboží, které v daném okamžiku dostupné skladem není (bude označeno „NA OBJEDNÁNÍ“ popřípadě obdobným označením).
 3. Nákup zboží, které není skladem. Kupující může v případě zájmu o takové zboží kliknutím na tlačítko „OVĚŘIT DOSTUPNOST“ zaslat dotaz Prodávajícímu na dostupnost zboží. V reakci na takový dotaz mu Prodávající může předložit nabídku, na základě které spolu Smluvní strany případně uzavřou Kupní smlouvu na dodání tohoto zboží.
 4. Vyplnění objednávky. Po vložení požadovaného zboží do košíku budou do objednávky předvyplněny údaje evidované v zákaznickém účtu Kupujícího. Kupující odpovídá za správnost svých osobních údajů uvedených v objednávce, resp. poskytnutých Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a plněním povinností z ní. Kupující zvolí při vyplňování způsob dodání zboží. Kupující má před odesláním objednávky také možnost uvést svoje poznámky k objednávce. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ odešle objednávku Prodávajícímu, čímž učiní závaznou objednávku.
 5. Odchylky od nabídky Prodávajícího na e-shopu. Kupující se nemůže od nabídky Prodávajícího uveřejněné na Portálu B2B odchýlit. Bude-li Prodávajícímu doručena objednávka s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou oproti nabídce Prodávajícího (např. požadavkem na jiné zboží než to, které je nabízeno na Portálu B2B, nebo jiné vlastnosti zboží, než jaké jsou uvedeny na Portálu B2B), nedojde doručením objednávky Prodávajícímu k uzavření Kupní smlouvy. Taková objednávka je pouze poptávkou Kupujícího pro dané zboží.
 6. Způsob platby. Kupující registrovaný do Portálu B2B nemá možnost volby způsobu úhrady objednávky. Na úhradu objednávky tomuto Kupujícímu je vždy vystavena faktura/ zálohová faktura a platba bude učiněna bankovním převodem.
 7. Rozdělení objednávky. Kupující registrovaný na Portálu B2B má možnost, hodlá-li objednat současně zboží, které je skladem i které skladem není, před odesláním objednávky zvolit, zda si přeje objednávku rozdělit, nebo zda si přeje vyčkat na kompletní dodávku. Pokud zvolí možnost objednávku rozdělit, bude mu zboží dodáno postupně dle skladové dostupnosti. Pokud zvolí možnost vyčkat na kompletní dodávku, bude mu veškeré zboží dodáno najednou, ale až ve chvíli, kdy bude mít Prodávající veškeré Kupujícím objednané zboží k dispozici skladem.
 8. Potvrzení o přijetí objednávky. Prodávající potvrdí Kupujícímu, že přijal jeho objednávku, e-mailem se souhrnem objednávky zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Kupující bere na vědomí, že e-mail potvrzující přijetí objednávky je generován automaticky, a tudíž nepotvrzuje správnost údajů o objednaném zboží včetně jeho ceny. Kupujícímu bude v dalším e-mailu zaslána zálohová faktura.
 9. Uzavření Kupní smlouvy. Vystavením zboží na Portálu B2B činí Prodávající návrh na uzavření Kupní smlouvy k vystavenému zboží prostřednictvím Portálu B2B s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Kupující odesláním objednávky přijímá v rozsahu jím objednaného zboží nabídku Prodávajícího, od které se nemůže odchýlit (pokud se odchýlí, postupuje se dle čl. III, viz. 5 Obchodních podmínek). Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky Prodávajícímu.
 10. Uzavření Kupní smlouvy na základě podnětu. Na základě příslušného podnětu (dotazu, poptávky atp.) ze strany Kupujícího projedná Prodávající s Kupujícím možnost uzavření Kupní smlouvy a Prodávající případně Kupujícímu předloží návrh na uzavření Kupní smlouvy (nabídku). Nabídka může být přijata pouze bezpodmínečným přijetím ze strany Kupujícího. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, nýbrž protinávrhem, o kterém platí totéž, co o objednávce s odchylkami dle čl. III odst. 5 Obchodních podmínek. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, jakmile je přijetí nabídky ze strany Kupujícího doručeno (např. e-mailem, telefonicky, dopisem apod.) Prodávajícímu.

IV.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO OBJEDNÁVKU ZBOŽÍ

 1. Nemožnost prodávajícího plnit. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.
 2. Objednávka zboží se zjevně chybnými údaji. Objedná-li Kupující zboží, u něhož je uveden zjevně chybný údaj (zejména o ceně, vlastnostech zboží, např. rozměrech, materiálech, funkcích atp. nebo příslušenství zboží), nedojde odesláním objednávky k uzavření Kupní smlouvy. Objednávka bude v takovém případě považována za poptávku Kupujícího. Prodávající vyrozumí Kupujícího o chybném údaji, jakož i o tom, že Kupní smlouva nebyla uzavřena, a případně s ním projedná možnost uzavření Kupní smlouvy na Kupujícím poptávané zboží.
 3. Oprava údajů po odeslání objednávky. Zjistí-li Kupující po odeslání objednávky chybu v jím zadaných údajích, je povinen neprodleně tuto chybu a současně i správný údaj oznámit Prodávajícímu.
 4. Odstraňování pochybností o správnosti objednávky. V případě vzniku jakýchkoliv pochybností na straně Prodávajícího o správnosti objednávky si Prodávající za účelem předcházení vzniku omylů při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jakož i za účelem minimalizace rizika vzniku případných sporů vyhrazuje právo požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě není Prodávající povinen plnit do okamžiku, kdy mu bude správnost objednávky Kupujícím potvrzena, popřípadě doložena. Prodávající je oprávněn takto postupovat dle svého uvážení zejména v případě:
 5. zjevně chybného údaje o Kupujícím;
 6. neobvykle vysokého množství objednaného zboží;
 7. neobvykle vysoké ceny objednaného zboží;
 8. pochybností o tom, zda osoba, která při uzavírání Kupní smlouvy (vytváření objednávky) jedná za Kupujícího, je oprávněna jménem a na účet Kupujícího jednat.

V.

ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na e-shopu získá Kupující přístup do svého zákaznického účtu. Za účelem registrace je nutné, aby Kupující vyplnil a odeslal registrační formulář. Údaje, které jsou označeny hvězdičkou, musí být v registračním formuláři vyplněny, aby mohla být registrace provedena a aby zákaznický účet mohl sloužit svému účelu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující objednávat zboží.
 2. Pravdivost údajů. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Při jakékoliv změně údajů uvedených v zákaznickém účtu je Kupující povinen je aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístupové údaje. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a Kupujícím zvoleným heslem. V zákaznickém účtu jsou shromažďovány osobní údaje. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající, jako provozovatel webových stránek a e-shopu www.nekupto.cz, a Portálu B2B zajišťuje v mezích svých možností co nejvyšší míru jejich zabezpečení, a tedy i zabezpečení zákaznických účtů a osobních údajů Kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 4. Zrušení zákaznického účtu. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá (Kupující se nepřihlásí do zákaznického účtu po dobu delší než 12 měsíců), či v případě, kdy Kupující porušuje své povinnosti z Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek. Zákaznický účet může být zrušen rovněž na základě písemné žádosti Kupujícího, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. Kupující žádost o zrušení zákaznického účtu zašle e-mailem na e-mailovou adresu eshop@nekupto.cz, popřípadě dopisem na adresu Nekupto s.r.o., Bedřichovická 1654/72, 664 51 Šlapanice.
 5. Údržba. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VI.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsoby dodání zboží. Prodávající doručuje zboží pouze na území České republiky. Kupující může při nákupu na e-shopu volit ze způsobů dodání zboží uvedených na stránkách Prodávajícího v sekci Doprava a platba. Kupující bere na vědomí, že ne pro každé zboží mohou být poskytovány všechny uvedené způsoby dodání, a to zejména z důvodu jeho rozměrů nebo hmotnosti. Prodávající má právo jednostranně změnit Kupujícím zvoleného dopravce, o takové změně Kupujícího vyrozumí. Taková změna dopravce nebude pro Kupujícího znamenat navýšení nákladů na dopravu.
  V případě zájmu Kupujícího na dodání zboží mimo území České republiky je potřeba kontaktovat Prodávajícího na e-mailové adrese e-shop@nekupto.cz nebo telefonicky na čísle +420 770 112 627. V tomto případě se použije ustanovení čl. III odst. 10 Obchodních podmínek.
 2. Náklady na dodání zboží. Náklady na dodání zboží nese Kupující a uhradí je společně s cenou zboží. Výše nákladů na dodání zboží se odvíjí od zvoleného způsobu dodání a může být ovlivněna množstvím, rozměry a hmotností objednávaného zboží. Výše nákladů na dodání zboží dle jednotlivých způsobů jsou uvedeny na stránkách Prodávajícího v sekci Doprava a platba. O konkrétní výši nákladů na dodání zboží vybraným způsobem bude Kupující informován před odesláním objednávky.
 3. Příprava k dodání zboží. Prodávající dodá zboží Kupujícímu poté, co Kupující uhradí cenu zboží a náklady na jeho dodání, resp. zálohu (v případě dle čl. VII odst. 4 Obchodních podmínek) v plné výši, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Doba dodání zboží závisí na jeho aktuální dostupnosti a zvoleném způsobu dopravy. Prodávající připraví zboží, které má v okamžiku doručení objednávky na svém skladě, k dodání způsobem zvoleným Kupujícím zpravidla do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy (v případě platby na dobírku), resp. do 10 (deseti) dnů poté, co bude platba ceny zboží a nákladů na jeho dodání, resp. platba zálohy připsána na účet Prodávajícího (v případě ostatních způsobů plateb). Zboží, které v okamžiku doručení objednávky Prodávající na skladě nemá, bude připraveno k dodání Kupujícímu zpravidla do 10 (deseti) dnů poté, co bude Prodávajícímu dodáno od jeho dodavatele. Pokud je u daného zboží na e-shopu uvedena doba dodání, jedná se o orientační nezávaznou dobu, ve které takové zboží zpravidla bude naskladněno. Doba dodání u neskladového zboží závisí na době, ve které bude zboží dodáno Prodávajícímu ze strany jeho dodavatele, a může dojít k jejímu prodloužení. O případném prodloužení bude Kupující informován.
 4. Převzetí zboží a jeho kontrola. Kupující je povinen dodávané zboží převzít. Při osobním odběru je Kupující povinen zboží převzít do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, kdy byl Prodávajícím vyrozuměn o tom, že je zboží nachystáno k osobnímu odběru. Při převzetí je Kupující – Podnikatel, povinen zboží ihned zkontrolovat, zejména zda nemá zjevné vady nebo zda není poškozené či nevykazuje znaky poškození (např. poškozený obal). Kupující – Podnikatel uplatňuje práva vzniklá v důsledku poškození zboží při přepravě sám u přepravce. Kupující – Spotřebitel se bezodkladně obrátí na Prodávajícího, kterého o poškození informuje tak, aby Prodávající případně mohl uplatnit svá práva u přepravce.
 5. Náklady v případě zmaření dodání zboží. V případě, že z důvodů na straně Kupujícího nedojde k dodání zboží ve sjednaném termínu, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit náklady z tohoto důvodu vzniklé, zejména náklady na uskladnění a opětovné dodání zboží.
 6. Nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího – Spotřebitele převzetím zboží. Na ostatní Kupující přechází nebezpečí škody na zboží převzetím zboží, resp. předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě zboží do místa určení, pokud byl sjednán jiný způsob dodání než osobním odběrem.
 7. Odložení nebo pozastavení plnění. Nesplní-li, byť jen částečně, Kupující vůči Prodávajícímu řádně a včas svůj dluh z jakékoliv smlouvy uzavřené s Prodávajícím, má Prodávající právo odložit nebo pozastavit plnění z Kupní smlouvy. Prodávající bude pokračovat v plnění, resp. obnoví plnění poté, co Kupující dluh vůči Prodávajícímu v celém rozsahu splní. Kupující není oprávněn vznášet vůči Prodávajícímu z důvodu odložení nebo pozastavení plnění žádné nároky. O odložení nebo pozastavení plnění Prodávající Kupujícího vyrozumí.

VII.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena zboží. Ceny zboží jsou na e-shopu uvedeny v Českých korunách včetně DPH a případných dalších poplatků, nezahrnují však náklady na dodání zboží. Kupujícímu registrovanému pod IČO a registrovanému na Portálu B2B se po přihlášení do zákaznického účtu budou zobrazovat ceny bez DPH. Je-li cena zboží uvedena s haléři a nezvolí-li Kupující bezhotovostní platbu online, bude výsledná kupní cena zaokrouhlena na nejbližší platnou nominální hodnotu zákonných peněz v oběhu.
 2. Způsob platby. Způsoby platby, které je Kupující oprávněn na e-shopu zvolit k úhradě ceny za zboží a nákladů na dopravu, jsou uvedeny na stránkách Prodávajícího v sekci Doprava a platba. Platby uskutečňované prostřednictvím platební brány jsou technicky zajišťovány platební bránou ComGate provozovanou společností ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/). V případě jakýchkoliv dotazů nebo reklamací týkajících se těchto plateb je proto nezbytné, aby Kupující kontaktoval přímo výše uvedeného provozovatele platební brány. Kupující – Spotřebitel se může s dotazem nebo reklamací obrátit také na Prodávajícího, který se s nimi následně obrátí na provozovatele platební brány.
 3. Náklady platby. Náklady spojené s platbou nese Kupující. Platba dobírkou je zpoplatněna, výše poplatku je uvedena na stránkách Prodávajícího v sekci Doprava a platba. U ostatních způsobů platby si Prodávající žádné poplatky za platbu neúčtuje. Tím není dotčena možnost vzniku povinnosti Kupujícího k úhradě nákladů spojených s platbou vůči třetím osobám (např. bance, poskytovateli platební karty apod.).
 4. Bankovní převod (zálohová faktura). Zvolí-li Kupující způsob platby bankovním převodem (zálohová faktura), vystaví Prodávající po uzavření Kupní smlouvy dohromady na cenu zboží a náklady na dodání zboží zálohovou fakturu, která nebude daňovým dokladem a kterou zašle Kupujícímu. Na zálohové faktuře budou uvedeny platební údaje k bezhotovostní platbě na bankovní účet Prodávajícího. Na základě této zálohové faktury uhradí Kupující Prodávajícímu zálohu ve výši ceny zboží a nákladů na dodání zboží. Splatnost zálohy činí 3 (tři) dny ode dne učinění objednávky. Po uhrazení zálohy bude Kupujícímu dodáno zboží. Po dodání zboží Kupujícímu pak Prodávající vystaví na cenu zboží a náklady na dodání zboží fakturu, která již bude daňovým dokladem, přičemž na její úhradu započte již uhrazenou zálohu. Kupující tak bude povinen dodatečně uhradit pouze případný rozdíl vzniklý tehdy, bude-li částka fakturovaná fakturou vyšší než částka fakturovaná zálohovou fakturou (např. v důsledku vzniku nákladů na uskladnění zboží nebo na opakované dodání zboží, nepodaří-li se Kupujícímu z důvodů na jeho straně dodat zboží napoprvé). Splatnost tohoto rozdílu bude činit 3 (tři) dny ode dne doručení faktury Kupujícímu.
 5. Výhrada vlastnictví. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až po úplném zaplacení ceny zboží a nákladů na jeho dodání.

VIII.

VADNÉ PLNĚNÍ, REKLAMACE

 1. Reklamační řád. Práva a povinnosti z vadného plnění, jakož i podmínky a podrobnosti o oznámení vad (reklamaci), uplatnění práv z vadného plnění a vyřizování reklamace jsou upraveny v Reklamačním řádu, který je přílohou Obchodních podmínek, dostupném zde.

IX.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Předmět úpravy. Ustanovení tohoto článku upravují odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího i Prodávajícího, zejména pak důvody a formu odstoupení, vrácení plnění apod. Tato ustanovení se použijí pro odstoupení od Kupní smlouvy ve všech případech podle OZ a Kupní smlouvy, resp. Obchodních podmínek a Reklamačního řádu, s výjimkou odstoupení Kupujícího – Spotřebitele ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží dle ustanovení § 1829 OZ. Toto odstoupení je upraveno samostatně v čl. X Obchodních podmínek.
 2. Odstoupení Kupujícího. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodů stanovených OZ nebo Kupní smlouvou, resp. Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem.
 3. Odstoupení Prodávajícího. Prodávající je oprávněn až do okamžiku převzetí zboží Kupujícím – podnikatelem, odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Kupující podstatným způsobem poruší Kupní smlouvou, jakož i v dalších případech stanovených OZ a Kupní smlouvou, resp. Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména (nikoliv výhradně) v případě, že:
 4. Kupující neuhradí cenu zboží včetně nákladů na dodání zboží ve lhůtě splatnosti a způsobem dle Kupní smlouvy;
 5. Kupující nepřevezme zboží v době a způsobem sjednaným v Kupní smlouvě;
 6. zboží nelze dodat v přiměřené době, a to i v případě, že je na e-shopu uvedeno jako dostupné skladem (např. v případě, že zboží bylo staženo z oběhu, přestalo se vyrábět, v případě prodloužení nebo výpadku dodávek zboží ze strany dodavatelů Prodávajícího, nabídka zboží byla Prodávajícím pozastavena nebo ukončena apod. bez ohledu na to, že Prodávající na tuto skutečnost případně prozatím nezareagoval změnou v údaji o dostupnosti zboží);
 7. v době od uzavření Kupní smlouvy došlo k výrazné změně ceny nebo nákladů na dodání zboží;
 8. Kupující ani do 14 (čtrnácti) dnů ode dne obdržení žádosti Prodávajícího podle čl. IV odst. 3 Obchodních podmínek nepotvrdí nebo nedoloží správnost objednávky;
 9. Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny nebo převzetím zboží z dřívější Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím;
 10. Kupující je veden jako nespolehlivý plátce DPH nebo je daňovým dlužníkem;
 11. Uvede-li Kupující v objednávce dodací adresu mimo území České republiky; přičemž neuvede-li Kupující dodací adresu odlišnou od fakturační, považuje se fakturační adresa za dodací.
 12. Postup Kupujícího při odstoupení. Kupující může odstoupení od Kupní smlouvy zaslat Prodávajícímu v listinné podobě na adresu Nekupto s.r.o., Bedřichovická 1654/72, 664 51 Šlapanice nebo elektronické podobě na e-mail eshop@nekupto.cz případně jej může učinit osobně v sídle Prodávajícího nebo telefonicky na čísle 770 112 627. Kupující – Podnikatel musí odstoupení učinit v písemné formě.
 13. Důsledek odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Kupní smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran Kupní smlouva zaniká a Smluvním stranám vzniká povinnost k vrácení plnění poskytnutých na základě Kupní smlouvy.
 14. Vrácení zboží Prodávajícímu. Kupující po odstoupení od Kupní smlouvy bez zbytečného odkladu vrátí Prodávajícímu zboží, které od něj na základě Kupní smlouvy obdržel. Kupující je povinen vrátit zboží včetně veškerého dodaného příslušenství. Kupující má povinnost zabezpečit vracené zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Náklady na vrácení zboží nese Kupující, v případech stanovených Reklamačním řádem však může uplatnit právo na jejich náhradu. Prodávající není povinen převzít zboží zaslané mu na dobírku a převezme-li jej, má nárok na náhradu nákladů spojených s úhradou poplatku za dobírku.
 15. Vrácení peněžních prostředků Kupujícímu. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něj na základě Kupní smlouvy přijal (cenu zboží a náklady na dodání zboží Kupujícímu), a to bezhotovostně na účet, ze kterého finanční prostředky od Kupujícího obdržel nebo který mu za tímto účelem Kupující sdělí. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu bude zboží ze strany Kupujícího doručeno.
 16. Povinnost vrácení dárku nebo bonusu poskytnutého k nákupu. Poskytne-li Prodávající Kupujícímu společně se zbožím dárek nebo jakýkoliv bonus, je smlouva o poskytnutí dárku či bonusu mezi Smluvními stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran, pozbývá smlouva ohledně takového dárku či bonusu účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek či bonus. Nemůže-li Kupující poskytnutý dárek či bonus Prodávajícímu vrátit, je povinen Prodávajícímu nahradit jeho hodnotu v penězích. Povinnost Kupujícího dle tohoto ustanovení se nevztahuje na poskytnuté dárky či bonusy v hodnotě do 100,- Kč.

X.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM PODLE USTANOVENÍ § 1829 OZ

 1. Svébytnost úpravy. Ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek upravují výhradně a v plném rozsahu odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – Spotřebitelem bez udání důvodu podle ustanovení 1829 OZ.
 2. Odstoupení Kupujícího – Spotřebitele bez udání důvodu. Kupující – Spotřebitel je v souladu s ustanovením 1829 OZ oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta zůstane zachována, pokud Kupující – Spotřebitel v uvedené lhůtě odešle sdělení o odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Kupující – Spotřebitel je oprávněn pro odstoupení od Kupní smlouvy použít vzorový formulář, který je přílohou Obchodních podmínek, dostupném zde.
 3. Nemožnost odstoupení. Kupující – Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případech podle ustanovení 1837 OZ. Vzhledem k předmětu činnosti Prodávajícího a jím nabízeném sortimentu půjde zejména o případy Kupních smluv na zboží, které
 4. a) bylo upraveno podle přání Kupujícího – spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 5. b) podléhá rychlé zkáze;
 6. c) bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 7. d) bylo dodáno v uzavřeném obalu, ze kterého jej Kupující – Spotřebitel vyňal, a ze zdravotních nebo hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 8. Postup při odstoupení. Odstoupení od Kupní smlouvy podle čl. X odst. 2 Obchodních podmínek může Kupující – Spotřebitel zaslat v listinné podobě na adresu Nekupto s.r.o., Bedřichovická 1654/72, 664 51 Šlapanice, nebo elektronické podobě na e-mail eshop@nekupto.cz případně jej může učinit osobně v sídle Prodávajícího nebo telefonicky na čísle 770 112 627.
 9. Důsledek odstoupení. Odstoupením od Kupní smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran Kupní smlouva zaniká a Smluvním stranám vzniká povinnost k vrácení plnění poskytnutých na základě Kupní smlouvy.
 10. Vrácení zboží Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující – Spotřebitel od Kupní smlouvy podle čl. X odst. 2 Obchodních podmínek, zašle nebo předá Prodávajícímu objednané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Kupující – Spotřebitel má povinnost zabezpečit vracené zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Kupující – Spotřebitel vrátí zboží včetně veškerého dodaného příslušenství, bez známek používání a nepoškozené. Pokud tak neučiní, nezbavuje jej to práva na odstoupení, ale Prodávající má právo na náhradu za snížení hodnoty zboží, resp. na náhradu škody.
 11. Náklady na vrácení zboží. Kupující – Spotřebitel nese v případě odstoupení od smlouvy podle čl. X odst. 2 Obchodních podmínek veškeré náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v případě, že zboží pro jeho povahu nebude možno vrátit obvyklou poštovní cestou. Prodávající není povinen převzít zboží zaslané mu na dobírku a převezme-li jej, má nárok na náhradu nákladů spojených s úhradou poplatku za dobírku. Nebude-li možno zboží pro jeho povahu vrátit obvyklou poštovní cestou, činí odhadované náklady na jeho vrácení 250,- Kč. Jestliže Kupující – Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu – Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.
 12. Vrácení přijatých peněžních prostředků Kupujícímu – Spotřebiteli. Prodávající vrátí Kupujícímu – Spotřebiteli do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které Prodávající od Kupujícího – Spotřebitele na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Jiným způsobem vrátí Prodávající Kupujícímu – Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jen tehdy, pokud s tím Kupující – Spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – Spotřebiteli dříve, než mu Kupující – Spotřebitel předá zboží, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 13. Snížení hodnoty zboží. Kupující – Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 14. Povinnost vrácení dárku nebo bonusu poskytnutého k nákupu. Ustanovení čl. IX odst. 8 Obchodních podmínek se uplatní také v případě odstoupení Kupujícího – Spotřebitele od Kupní smlouvy.

XI.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Soulad s právními předpisy. Prodávající prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
 2. Zásady zpracování. Podrobnosti a informace o zpracovávání osobních údajů Prodávajícím jsou popsány v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných zde.

XII.

ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Soudní řešení sporů. K řešení sporů mezi Smluvními stranami vzniklých z užívání e-shopu a z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se předsmluvního jednání, uzavření Kupní smlouvy jakož i její platnosti) jsou příslušné soudy České republiky. Tím nejsou dotčena speciální ustanovení o příslušnosti u spotřebitelských smluv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. V případě, že spor vznikne mezi Nekupto a Podnikatelem, je místně příslušným k řešení takového sporu Okresní soud Brno-venkov, má-li být věc v prvním stupni řešena okresním soudem, resp. Krajský soud v Brně, má-li být věc v prvním stupni řešena krajským soudem.
 2. Mimosoudní řešení sporů se Spotřebitelem. Dojde-li mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku sporu z užívání e-shopu nebo z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce; Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz.
  Kupující – Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Stížnosti Spotřebitele k dozorovým úřadům. Spotřebitel má možnost se obracet se svými stížnostmi na orgány státního dozoru a dohledu. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem stanoveném rozsahu Česká obchodní inspekce, dozor nad oblastí zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Právní režim. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy (včetně např. právních vztahů z vadného plnění nebo ze záruky za jakost) se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. V případě Spotřebitele se zohledňují pravidla vztahující se na Spotřebitele, a to nejen v Občanském zákoníku, ale též podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.
 2. Kodexy chování. Prodávající informuje, že není zavázán k dodržování kodexů chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) OZ.
 3. Změny Obchodních podmínek. Prodávající má právo Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Vztahy vzniklé před účinností změny Obchodních podmínek se však nadále řídí Obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni, kdy tyto vztahy vznikly, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
 4. Odkazy v Obchodních podmínkách. Je-li odkaz uvedený v Obchodních podmínkách na jiné ustanovení Obchodních podmínek chybný, vztahuje se takový odkaz na takové ustanovení Obchodních podmínek, které nejvíce odpovídá smyslu učiněného odkazu.
 5. Dostupnost na e-shopu. Obchodní podmínky včetně jejich příloh, Reklamačního řádu a Zásad zpracování osobních údajů, jsou vyvěšeny na e-shopu.
 6. Platnost a účinnost Obchodních podmínek. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6.1.2023.

 

 

Nekupto s.r.o.

Prodávající a provozovatel e-shopu